2015 m.
2015-06-03 10:31:30

Finansinės ataskaitos

2015m.IV ketv-2 forma-Spec.lėšos
2015m.IV ketv.Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aišk.raštas
2015m.IV ketv-2 forma-Specialioji dotacija min.algos kėlimui
2015m.IV ketv-2 forma-Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos
2015m.IV ketv-2 forma-Valstybinių funkcijų vykdymo programa
2015m.IV ketv-2 forma-Investicijų programa (biudžetas)
2015m.IV ketv-2 forma-Miesto darnaus vystymo programa
2015m. IV ketv.4Forma
2015m.IV ketv.-1 Forma
2015m. 20 VSAFAS Informacija pagal veiklos segmentus
2015m. 20 VSAFAS 5 pr. Finansavimo sumų likučiai
2015m. 20 VSAFAS 4 pr. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį
2015m. metinių finansinių ataskaitų aiškinasis raštas
2015m. 17 VSAFAS 13 pr. Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis
2015m. 17 VSAFAS 12 pr. Informacija apie kai kurias trumpalaikias mokėtinas sumas
2015m. 17 VSAFAS 8 pr. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
2015m. 17 VSAFAS 7 pr. Informacija apie vienerius metus gautinas sumas
2015m. 13 VSAFAS 1 pr. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
2015m. 12 VSAFAS 1 pr. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
2015m. 10 VSAFAS 2 pr. Pagrindinės veiklos kitos pajamos
2015m. 8 VSAFAS 1 pr. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
2015m. 6 VSAFAS 6 pr. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
2015m. 5 VSAFAS 2 pr. Pinigų srautų ataskaita
2015m. 4 VSAFAS 1 pr. Grynojo turto pokyčių ataskaita
2015m. 3 VSAFAS 2 pr. Veiklos rezultatų ataskaita
2015m. 2 VSAFAS 2 pr. Finasinės būklės ataskaita
2015m. III ketv. Aiškinamasis raštas
2015m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2015m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
III ketv.20 VSAFAS-4 pr
2015m. III ketv. biudžeto vykd. A.raštas
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas - 4 programa
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas - 7 programa
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas - 2 programa
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas-4 progr.specialioji dotacija
2015m. III ketv. biudžeto vykdymas - 4 progr.spec.lėšos
2015m. III ketv.Forma Nr.4
2015m. III ketv.Forma Nr.1
2015m. II ketv.Forma Nr.4
2015m. II ketv.Forma Nr.1
2015m. I ketv.Forma Nr.4
2015m. I ketv.Forma Nr.1
2015m. II ketv biudžeto vykdymas- 4 programa
2015m. II ketv biudžeto vykdymas- 4 programa Spec.
2015m. II ketv. Biužeto vykd. A.raštas
2015m. II ketv biudžeto vykdymas- 7 programa
2015m. II ketv Finansiniės būklės atask.
2015m. II ketv. Veiklos rezultatų atask.
2015m. II ketv. Finansavimo sumos
2015m. II ketv finansinių atsak A.raštas
2015m. I ketv. Biužeto vykd. A.raštas
2015m. I ketv biudžeto vykdymas- 7 programa
2015m. I ketv biudžeto vykdymas- 4 programa
2015m. I ketv biudžeto vykdymas- 4 programa Spec.
2015 m.I ketv. Aiškinamasis raštas
2015 m.I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m.I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2015 m.I ketv. 20 VSAFAS 4 priedas
Nuorodos