2014 m.
2015-03-27

Finansinės ataskaitos

2014m.biudžeto vykdymas-A.raštas (1.25 MB)
2014m.biudžeto vykdymas-7 programa (4.57 MB)
2014m.biudžeto vykdymas-4 programa (4.61 MB)
2014m.biudžeto vykdymas-2 programa (4.57 MB)
2014m.biudžeto vykdymas-4 programa Spec. (4.59 MB)
2014 m. 6 VSAFAS 6 pr. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (0.28 MB)
2014 m. 8 VSAFAS 1 pr. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1.74 MB)
2014 m. 10 VSAFAS 2 pr. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (0.29 MB)
2014 m. 12 VSAFAS 1 pr. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1.33 MB)
2014 m. 13 VSAFAS 1 pr. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2.11 MB)
2014 m. 17 VSAFAS 7 pr. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (0.39 MB)
2014 m. 17 VSAFAS 8 pr. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (0.33 MB)
2014 m. 17 VSAFAS 12 pr. Informacija apie kai kurias trumpalaikias mokėtinas sumas (0.34 MB)
2014 m. 17 VSAFAS 13 pr. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis (0.23 MB)
2014 m. 20 VSAFAS 4 pr. Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (0.74 MB)
2014 m. 20 VSAFAS 5 pr. Finansavimo sumų likučiai (0.3 MB)
2014 m. 25 VSAFAS Informacija pagal veiklos segmentus (1.89 MB)
2014 m. 3 VSAFAS 2 pr. Veiklos rezultatų ataskaita (0.51 MB)
2014 m. 2 VSAFAS 2 pr. Finansinės būklės ataskaita (0.95 MB)
2014 m. 4 VSAFAS 1 pr. Grynojo turto pokyčių ataskaita (0.41 MB)
2014 m. 5 VSAFAS 2 pr. Pinigų srautų ataskaita (0.93 MB)
2014 m. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (3.01 MB)
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2014-09-30 DUOMENIS (0.15 MB)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014-09-30 DUOMENIS (0.21 MB)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014-09-30 DUOMENIS (0.2 MB)
20_VSAFAS_4 priedas 2014 III k. (0.14 MB)
2014 metų I ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS (0.12 MB)
20_VSAFAS_4 priedas 2014 I k (0.13 MB)
Finansinės būklės ataskaita_2014_06 (0.21 MB)
Veiklos rezultatų ataskaita_2014_06 (0.2 MB)
2014 metų II ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS (0.12 MB)
20_VSAFAS_4 priedas 2014 II k (0.02 MB)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014-03-31 DUOMENIS (0.29 MB)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014-03-31 DUOMENIS (0.3 MB)
Nuorodos