2014 m.
2015-03-27 09:25:07

Finansinės ataskaitos

2014m.biudžeto vykdymas-A.raštas
2014m.biudžeto vykdymas-7 programa
2014m.biudžeto vykdymas-4 programa
2014m.biudžeto vykdymas-2 programa
2014m.biudžeto vykdymas-4 programa Spec.
2014 m. 6 VSAFAS 6 pr. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
2014 m. 8 VSAFAS 1 pr. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
2014 m. 10 VSAFAS 2 pr. Pagrindinės veiklos kitos pajamos
2014 m. 12 VSAFAS 1 pr. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
2014 m. 13 VSAFAS 1 pr. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
2014 m. 17 VSAFAS 7 pr. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
2014 m. 17 VSAFAS 8 pr. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
2014 m. 17 VSAFAS 12 pr. Informacija apie kai kurias trumpalaikias mokėtinas sumas
2014 m. 17 VSAFAS 13 pr. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis
2014 m. 20 VSAFAS 4 pr. Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
2014 m. 20 VSAFAS 5 pr. Finansavimo sumų likučiai
2014 m. 25 VSAFAS Informacija pagal veiklos segmentus
2014 m. 3 VSAFAS 2 pr. Veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. 2 VSAFAS 2 pr. Finansinės būklės ataskaita
2014 m. 4 VSAFAS 1 pr. Grynojo turto pokyčių ataskaita
2014 m. 5 VSAFAS 2 pr. Pinigų srautų ataskaita
2014 m. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2014-09-30 DUOMENIS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014-09-30 DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014-09-30 DUOMENIS
20_VSAFAS_4 priedas 2014 III k.
2014 metų I ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
20_VSAFAS_4 priedas 2014 I k
Finansinės būklės ataskaita_2014_06
Veiklos rezultatų ataskaita_2014_06
2014 metų II ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
20_VSAFAS_4 priedas 2014 II k
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014-03-31 DUOMENIS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014-03-31 DUOMENIS
Nuorodos