2014 m.
2015-03-27

Finansinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita_2014_06 (0.2 MB)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014-09-30 DUOMENIS (0.2 MB)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014-03-31 DUOMENIS (0.29 MB)
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2014-09-30 DUOMENIS (0.15 MB)
Finansinės būklės ataskaita_2014_06 (0.21 MB)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014-09-30 DUOMENIS (0.21 MB)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014-03-31 DUOMENIS (0.3 MB)
20_VSAFAS_4 priedas 2014 III k. (0.14 MB)
20_VSAFAS_4 priedas 2014 II k (0.02 MB)
20_VSAFAS_4 priedas 2014 I k (0.13 MB)
2014m.biudžeto vykdymas-A.raštas (1.25 MB)
2014m.biudžeto vykdymas-7 programa (4.57 MB)
2014m.biudžeto vykdymas-4 programa Spec. (4.59 MB)
2014m.biudžeto vykdymas-4 programa (4.61 MB)
2014m.biudžeto vykdymas-2 programa (4.57 MB)
2014 metų II ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS (0.12 MB)
2014 metų I ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS (0.12 MB)
2014 m. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (3.01 MB)
2014 m. 8 VSAFAS 1 pr. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1.74 MB)
2014 m. 6 VSAFAS 6 pr. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (0.28 MB)
2014 m. 5 VSAFAS 2 pr. Pinigų srautų ataskaita (0.93 MB)
2014 m. 4 VSAFAS 1 pr. Grynojo turto pokyčių ataskaita (0.41 MB)
2014 m. 3 VSAFAS 2 pr. Veiklos rezultatų ataskaita (0.51 MB)
2014 m. 25 VSAFAS Informacija pagal veiklos segmentus (1.89 MB)
2014 m. 20 VSAFAS 5 pr. Finansavimo sumų likučiai (0.3 MB)
2014 m. 20 VSAFAS 4 pr. Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (0.74 MB)
2014 m. 2 VSAFAS 2 pr. Finansinės būklės ataskaita (0.95 MB)
2014 m. 17 VSAFAS 8 pr. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (0.33 MB)
2014 m. 17 VSAFAS 7 pr. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (0.39 MB)
2014 m. 17 VSAFAS 13 pr. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis (0.23 MB)
2014 m. 17 VSAFAS 12 pr. Informacija apie kai kurias trumpalaikias mokėtinas sumas (0.34 MB)
2014 m. 13 VSAFAS 1 pr. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2.11 MB)
2014 m. 12 VSAFAS 1 pr. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1.33 MB)
2014 m. 10 VSAFAS 2 pr. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (0.29 MB)
Nuorodos