Maitinimas
2016-04-06 23:48:50

SVARBI INFORMACIJA - nuo 2016 m. balandžio mėn. 1d. Priešmokyklinukai mokės tik už maitinimą.

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

 

DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

2010 m. liepos 09 d. Nr. T-350

 

Kaunas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480) 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 36 straipsnio 8 ir 10 dalimis, 60 straipsnio 1 dalies 15 punktu, Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Žin., 2010, Nr. 50-2454), 91 punktu, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse:

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 1,65 Lt, pietūs – 2,95 Lt, priešpiečiai arba pavakariai – 0,85 Lt, vakarienė – 1,65 Lt, naktipiečiai – 0,7 Lt;

1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai – 1,8 Lt, pietūs – 3,38 Lt, priešpiečiai arba pavakariai – 1,05 Lt, vakarienė – 1,8 Lt, naktipiečiai – 0,7 Lt.

2. Leisti švietimo įstaigų direktoriams, pritarus įstaigų taryboms, nustatyti maitinimų skaičių, atsižvelgiant į įstaigos grupių veiklos trukmę.

3. Leisti tėvams raštu pateikus prašymą švietimo įstaigos direktoriui:

3.1. ne trumpiau kaip mėnesiui pasirinkti maitinimų skaičių ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikas bus maitinamas kas 3,5–4 valandas;

3.2. atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.

4. Nustatyti švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti įstaigoje, 4 Lt mokestį už kiekvienus pietus.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. T-56 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo darželiuose-mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“;

5.2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimą Nr. T-401 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo darželiuose-mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ pakeitimo“;

5.3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. T-187 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo darželiuose-mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ pakeitimo“.

6. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2010 m. rugsėjo 1 dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

Andrius Kupčinskas

Mokesčio mokėjimo už darželį mokėjimo tvarka eurais
Nuorodos