Uždaviniai
2011-09-20

UŽDAVINIAI

1. Sustiprinti vaikų fizinio ir psichinio saugumo, bendrumo, ryšio su kitais bei pagarbos ir savigarbos jausmų ugdymą ir jų raišką.

2. Siekti ugdymo metodų įvairovės, kuri apimtų visų ir ypatingų poreikių vaikus, nuo pažinimo, kurį inicijuoja pats vaikas iki patyrimo, kuriam vadovauja pedagogas

3. Akcentuoti netradicinių formų įvairovę ugdymo(si) procese, skatinant vaikų iniciatyvas, kūrybiškumą, saviraišką.

4. Užtikrinti kokybišką, kūrybišką ir aktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą tarp visų vietos bendruomenės ir įstaigos bendruomenės narių.

5. Skatinti integruotą vaiko kompetencijų ugdymą per suaktyvintą vaiko sąveika su edukacine aplinka ( šeimos, įstaigos bei kt. edukacinių-kultūrinių įstaigų aplinkos, gamtos, pedagogo ir vaiko santykį)

Nuorodos