Kūno kultūros pedagogas
2012-04-12

KŪNO KULTŪROS PEDAGOGO PASLAUGOS:

 

Kūno kultūros pedagogas įstaigoje dirba 1 etatu, visas 5 savaitės darbo dienas, teikia paslaugas vaikams turintiems judesio ir padėties sutrikimų. Kūno kultūros pedagogas organizuoja ir vykdo

korekcinį procesą.

 

Kūno kultūros pedagogui priklauso šios veiklos funkcijos:

 

1. Organizuoti ir vykdyti korekcinį procesą:

1.1. planuoti vaikų turinčių judesio ir padėties sutrikimų veiklą;

1.2. kurti vaikams ugdomąją aplinką, parinkti priemones;

1.3. laiku pastebėti vaiko fizinius sutrikimus;

2. prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo programas;

3. sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);

4. teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų korekcinio darbo klausimais;

5. inicijuoti ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ar kitoje veikloje;

6. organizuojant ir vykdant korekcinį procesą, atsižvelgti į individualius vaikų vystymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovautis ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002m.kovo 4d. įsakymu Nr.102;

7. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą salėje ir kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse;

8. derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;

9. bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti lopšelio-darželio veikloje, derinti šeimos ir įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo galimybes;

10. bendradarbiauti su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais (muzikos pedagogu, logopedu vaikų ugdymo klausimais;

11. sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo);

12. informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;

13. dalyvauti bendrose įstaigos veiklos posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdime ir k.t.;

14. laikytis įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių, laiku pildyti dokumentaciją;

15. nuolat tobulinti kvalifikaciją.

16. Kūno kultūros pedagogas teisės aktų numatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(si) proceso metu įstaigoje.

Nuorodos