Teisės aktai
2018-01-19

PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai 

Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. IX-1700

(įteisinta nuostata sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, išplečiant priešmokyklinio ugdymo paslaugas, visų pirma jas atveriant socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams)

 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569

(pateikiami pagrindiniai vaiko gerovės politikos principai, pagrindiniai siekiai ir įgyvendinimo gairės)

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

2003 m. birželio 17 d. Nr. IX-1630

(priešmokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)

 

Priešmokyklinio ugdymo koncepcija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 1374

(pateikiama priešmokyklinio ugdymo samprata, tikslai, uždaviniai ir kt.)

 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1180;

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. ISAK-832

(nustatyta priešmokyklinio ugdymo organizavimo ugdymo įstaigose tvarka)

 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-1478

(steigėjams parodytos naujos priešmokyklinio ugdymo organizavimo galimybės)

 

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

LR švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymas Nr. 1147

(nustatytas priešmokyklinio ugdymo turinys)

 

Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas. Metodinės rekomendacijos

Aprobuota 2003 m. gruodžio 11 d. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo ekspertų komisijos posėdyje (protokolas Nr. 7)

(pateikiamos praktinio darbo rekomendacijos priešmokyklinės grupės pedagogui)

 

Priešmokyklinio ugdymo standartas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. ISAK-1015

(pateiktos vertybinės nuostatos, gebėjimai ir patirtis, kuriuos turėtų būti įgijęs mokyklą pradedantis lankyti vaikas, ugdytas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą)

 

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173

(nustatyti vaiko brandumo įvertinimo atvejai, brandumo įvertinimo procedūros ir įvertinimo rezultatų panaudojimas)

 

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-918

(pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į priešmokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie švietimo įstaigas, vykdančias priešmokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas)

 

Švietimo pagalbos nelankančiam ugdymo įstaigos 5–6 metų vaikui teikimo tvarka

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. ISAK-1809

(reglamentuotas švietimo pagalbos teikimas 5–6 metų vaikui, nelankančiam priešmokyklinio ugdymo grupės, nustatytos švietimo pagalbos rūšys, teikimo vieta, teikėjai ir organizavimo principai)

 

Vaikų, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836

(nustato vaiko ugdymosi poreikiams pritaikyto ugdymo pagal pradinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas, namuose – pagal vaiko poreikiams pritaikytą pradinio ugdymo programą organizavimo tvarką)

 

Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. ISAK-1051

(reglamentuota priešmokyklinio ugdymo priemonių paskirtis ir galimų priemonių įsigijimas už mokinio krepšelio lėšas)

 

Mokyklų aprūpinimo standartai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 1180

(nusakomos priešmokyklinės grupės materialinės techninės sąlygos)

 

Priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. ISAK-1434

(pateikta priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata, priemonių atrankos ir ugdymui reikalingų priemonių paketo sudarymo principai, priemonių aprašas, išaiškinama, kokios priemonės gali būti perkamos už mokinio krepšelio lėšas)

 

Dėl kvalifikacinių kategorijų įskaitymo priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 1504

(nustatyta, kad įskaitomos turimos kvalifikacinės kategorijos atestuotiems ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, dirbantiems priešmokyklinėse grupėse)

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinis pareiginis aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. ISAK-1581

(nustatyti pagrindiniai reikalavimai priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybei)

 

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. ISAK-1439

(nustato priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo turinį, trukmę ir formas)

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. ISAK-2711 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

(nustatyti priešmokyklinio ugdymo pedagogo tarifiniai atlygiai, tarnybinių atlyginimų koeficientai ir darbo apmokėjimo sąlygos)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1617 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo“ pakeitimo“

(įteisintas priešmokyklinio ugdymo finansavimas iš moksleivių krepšelio)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl bazinio moksleivio krepšelio 2009 metų koeficiento nustatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo“ pakeitimo“

(pakeisti priešmokyklinių grupių sutartinių moksleivių koeficientai)

 

Kauno miesto savivaldybės

 

 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-331;

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 1 d. sprendimas Nr. T-269

(reglamentuota vaikų priėmimo į priešmokyklines grupes tvarka)

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-351 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo“

(reglamentuotas priešmokyklinio ugdymo organizavimas, patvirtintas priešmokyklinio ugdymo modelių aprašas)

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2004 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. 35-599 „Dėl švietimo įstaigų pasirinktų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašų derinimo tvarkos“

(reglamentuotas priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių derinimas)

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-349 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“

(nustatyta mokesčio už vaikų išlaikymą priešmokyklinėse grupėse mokėjimo tvarka, nurodytos mokesčio mokėjimo lengvatos)

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“

(nustatytas dienos maitinimo normos mokestis priešmokyklinėje grupėje, reglamentuotas maitinimų pasirinkimas)

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2004 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 35-85 „Dėl švietimo pagalbos nelankančiam ugdymo įstaigos 5–6 metų vaikui organizavimo“

(reglamentuotas švietimo pagalbos nelankančiam ugdymo įstaigos 5–6 metų vaikui organizavimas)

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T-15 „Dėl socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“

(reglamentuota, kaip socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokamos vaikų išlaikymo išlaidos ikimokyklinėse įstaigose)

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 18 d. sprendimas Nr. T-382 Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“

(reglamentuota mažas pajamas turinčių šeimų kreipimosi dėl socialinės paramos priešmokyklinio amžiaus vaikams tvarka)

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. A-186 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose įkainių nustatymo“

(nustatyta priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo kaina)

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T-17 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

(reglamentuota priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo tvarka)

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 18 d. sprendimas Nr. T-384 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“

(reglamentuota priešmokyklinio amžiaus vaikų aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarka)

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-40 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų ir priedų nustatymo“

(nustatytas 10 procentų tarnybinio atlyginimo priedas priešmokyklinio ugdymo pedagogams)

 

 

 

IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

Nacionaliniai

 

Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. IX-1700

(įteisinta nuostata sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, išplečiant ikimokyklinio ugdymo paslaugas, visų pirma jas atveriant socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams)

 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569

(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės)

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

2003 m. birželio 17 d. Nr. IX-1630

(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)

 

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627

(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)

 

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-918

(pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į ikimokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas)

 

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842

(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)

 

Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-2249

(reglamentuota auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinė veikla)

 

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557

(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui)

 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

2004 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621

(įteisinta galimybė socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokėti vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose)

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. ISAK-2711 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

(nustatytos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos)

Dėl brandumo mokyklai vertinimo pakeitimų (0.5 MB)
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (0.35 MB)
Nuorodos